Instagram

Carnivale

Cast

Lunedì 12 Giugno 2006

Nick Stahl è Ben Krohn Hawkins

Clancy Brown è Padre Justin Crowe

Amy Madigan è Iris Crowe

Michael J. Anderson è Samson

Tim DeKay è Clayton Jones

Clea DuVall è Sophie

Patrick Bauchau è Professor Lodz (stagione 1)

Debra Christofferson è Lila

Diane Salinger è Apollonia

Adrienne Barbeau è Ruthie

Toby Huss è Felix 'Stumpy' Dreifuss

Cynthia Ettinger è Rita Sue Dreifuss

Carla Gallo è Libby Dreifuss

Brian Turk è Gabriel

Ralph Waite è Reverendo Norman Belthus

John Carroll Lynch è Varyln Stroud

Robert Knepper è Tommy Dolan

Amanda Aday è Dora Mae Dreifuss

John Fleck è Gecko (stagione 1)

John Savage è Scudder

Karyne Steben è Alexandria (stagione 1)

Sarah Steben è Caladonia